top of page
התיישבות בנגב

גרעיני התיישבות

לאורך השנים צמחו בקרב בוגרי איילים 17 גרעיני התיישבות, של צעירים וצעירות שבחרו להמשיך לחיות בנגב ובגליל כקהילה חזקה ומגובשת. בשנת 2020 חנכה העמותה את מעלה שחק, השכונה הכפרית אקולוגית הראשונה בארץ. בימים אלה אנו מרחיבים את מודל ההתיישבות הייחודי של השכונה לערים נוספות בנגב ובגליל.
 

bottom of page