top of page

רישום סטודנטים

אתם לגמרי כבר חלק מאיתנו, אבל חסרים לנו פרטים אחרונים.

אנא מלאו אותם על מנת להשלים את הרישום.

אישור לימודים (מוסד מוכר מל״ג)

ניתן להפיק באתר המוסד האקדמי בו אתם לומדים.

במידה והמלגה בפר״ח אנא ציינו גם את שם בית הספר בו אתם פועלים.

טעינת הקבצים לוקחת כמה רגעים, זה לא נתקע!

קיבלנו את כל המסמכים. אפשר לצאת לדרך.

bottom of page